header-img
امام‌ شناسی قرآنی
bg

مرتبط

امام‌ شناسی قرآنی

امام شناسی قرآنی؛ طرحی نو در تبیین مقام امامت بر اساس نگرشی عقلی به جهان‌شناسی و انسان‌شناسی قرآن و اثر مشترک حجة‌الاسلام‌و‌المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی و حجة‌الاسلام‌ شیخ علیرضا صادقی است.

در این اثر کوشیده‌ شده تا با استفاده تامّ از قرآن کریم، منظومه‌ای به هم‌پیوسته از اصول جهان‌بینی، انسان‌شناسی و امام‌شناسی‌ قرآنی عرضه شود.

هدف از ارائۀ چنین منظومه‌ای، تنها با اتکاء بر قرآن مجید ـ این زبان مشترک تمامی مذاهب اسلامی ـ اولاً نشان دادن وحیانی بودن عقاید شیعی است که پاسخی باشد بر اشکالات وهابیون و ثانیاً تأکید بر اینکه گرچه عقاید شیعی در طول تاریخ به تدریج قوام یافته است اما این به معنای بدعت‌گذاری تدریجیِ‌ علمای شیعی نیست، بلکه به معنای اندیشیدن و تدبّر هزار ساله در قرآن مجید و کشف معارف در قدم اول و نظام‌واره ساختن آن در گام بعدی است.

امام شناسی قرآنی استاد وکیلی

این کتاب در سه فصل (اصول جهان‌بینی قرآنی، اصول انسان‌شناسی قرآنی و منزلت امام) به همراه مقدمه‌ای در معنای شناخت امام و پنج ضمیمه تدوین شده‌است.

از ویژگی‌های ممتاز این اثر، درسنامه بودن آن است به این معنا که مطالب کتاب در چهارده درس نسبتاً مساوی عرضه و قبل از هر درس اهداف آن بیان شده و در پایان سؤالاتی طرح گردیده است.

همانگونه که نویسندگان در مقدمه تأکید کرده‌اند متن و پاورقی‌های کتاب کاملاً فضایی متفاوت را دنبال می‌کند به این صورت که متن برای مخاطبان عمومی و پاورقی‌ها برای اساتید امام‌شناسی تألیف شده است.

 

فهرست این کتاب  صفحه ای بدین شرح است:

 • سخن ناشر
 • مقدمه
  • انواع شناخت ائمه علیه السلام
  • تفاوت های شناخت ظاهر ائمه (ع) با شناخت باطن ایشان
   • تفاوت اول
   • تفاوت دوم
   • تفاوت سوم
  • ضرورت شناخت باطن امام
   • روایت اول
   • روایت دوم
  • نکاتی دربارۀ نوشتار پیشِ رو
 • فصل اول: اصول جهان بینی قرآنی
  • درس اول:رابطه خالق با مخلوقات(1)
   • اهداف
   • اصل اول:هستی خالق ومخلوق
   • اصل دوم: خالق، مبدأ ومرجع تمام مخلوقات
    • اصل سوم:سیر تمام مخلوقات در دو قوس نزول و صعود
  • درس دوم: رابطه خالق با مخلوقات(2)
   • اهداف
   • اصل چهارم:مراتب مخلوقات جسمانی
   • اصل پنجم: مخلوقات مجرّد و مادّی
   • اصل ششم:احاطه وجودی هر مافوقی نسبت به مادون
  • درس سوم: احاطۀ وجودی خداوند (1)
   • اهداف
   • معنای لغوی ولایت
   • دلیل اول بر احاطۀ وجودی خداوند
   • دلیل دوم بر احاطۀ وجودی خداوند
   • دلیل سوم بر احاطۀ وجودی خداوند
   • دلیل چهارم بر احاطۀ وجودی خداوند
  • درس چهارم: احاطۀ وجودی خداوند (2)
   • اهداف
   • دلیل پنجم بر احاطۀ وجودی خداوند
    • توضیح
    • عین و غیر
    • مثال
   • دلیل ششم بر احاطۀ وجودی خداوند
   • اصل هفتم: مراتب مخلوقات
 • فصل دوم: اصول انسان شناسی قرآنی
  • درس پنجم: ولایت تکوینی و تشریعی
   • اهداف
   • ولایت تشریعی
   • ولایتِ تکوینیِ آیت، آیتِ ولایتِ تکوینی
  • درس ششم: آیت
   • اهداف
   • مفهوم آیت
   • مثال
   • اقسام آیت
   • آیتِ اعتباری
   • آیتِ حقیقی
   • آیتِ حقیقیِ غیر دائمی
   • آیتِ حقیقیِ دائمی
   • مصداق آیت
   • آیت و عبرت
  • درس هفتم: سفر
   • اهداف
   • ولایت تکوینیِ اولیاء الله
    • دلیل اول
    • دلیل دوم
   • سفرهای دوگانه و سه گانۀ اولیاء الله
    • حقیقتِ سفر
    • اقسام سفر
    • تقسیم اول
    • تقسیم دوم
    • تقسیم سوم
    • انگیزۀ سفر
    • ضرورتِ سفر
  • درس هشتم:اسفار اولیاء الله
  • اهداف
   • سفرِ مرگ
    • چرا مرگ، سفر است؟
    • چرا سفرِ مرگ، عمومی است؟
    • چرا سفرِ مرگ، بی بازگشت است؟
    • چرا سفرِ مرگ، می تواند ارادی هم باشد؟
    • راه لذّت بخشی به سفرِ مرگ، این سفر بی بازگشت چیست؟
    • مسافرِِ سفرِ مرگ چه چیزهایی را می تواند تا پایان سفر به همراه داشته باشد؟
   • سفرهای دوگانۀ اولیاء الله
   • ضرورتِ سفری اختیاری به سوی خدا
   • سفر سوم، سفری برای به سفر بردن
    • دلیلِ سفر سوم
   • تقسیم مخلوقات براساس سفرها
  • درس نهم: اوصاف اولیاء الله(1)
   • اهداف
   • تنها اولیاء الله، ستایش گرانِ کاملِ خداوند هستند
   • شیطان ازفریب دادن و اغوا کردن اولیاء الله عاجز است
   • اولیاء الله در هیچ کدام از مواقف و منازل قیامت احضار نمی شوند و در موقف سوال و بازخواست، حضور ندارند
   • اولیاء الله کارنامۀ عمل ندارند
  • درس دهم: اوصاف اولیاء الله(2)
   • اهداف
   • تنها اولیاء الله خدا را عبادت می کنند
   • پاداش و جزای اولیاء الله بی حد و حصر است
   • بر سیمای اولیاء الله، گرد خوف و اندوه نمی نشیند
   • زهد در اولیاء الله است و بس
 • فصل سوم:منزلت امام
  • درس یازدهم: غُلو
   • اهداف
   • غُلو،مفهوم و مذمومیّت
   • مصادیق غُلو
    • مصداق اول
    • مصداق دوم
  • درس دوازدهم:علم امام
   • اهداف
   • مقدمۀ اول
   • مقدمۀ دوم
   • نتیجه
    • سوال
    • پاسخ
  • درس سیزدهم:سوالاتی دربارۀ علم امام
   • اهداف
   • پاسخ به سؤال اول:آیات نفی کنندۀ علم نامحدود و مطلق اولیاء الله
   • پاسخ به سؤال دوم:روایاتی که علم اولیاء الله را بر مشیت و خواست ایشان معلق می کند
   • پاسخ به سؤال سوم: سیرۀ قطعی اولیاء الله که از نا آگاهی ایشان حکایت دارد
   • نتیجه
  • درس چهاردهم: عصمت امام
   • مفهوم عصمت
   • دلیل عصمت
   • تحلیل عصمت
   • عصمت در بیان اهل عصمت علیهم السلام
  • ضمائم
   • ضمیمۀ شمارۀ یک: علوم کلی برهان بیان
   • ضمیمۀ شمارۀ دو: مام در نگاه غیر حکیمان
   • ضمیمۀ شمارۀ سه: میزان حق و باطل
    • نظریۀ اول
    • ایراد نظریۀ اول
    • نظریۀ دوم
    • سنجش
    • مطابقت و عدم مطابقت
    • ایرادِ نظریۀ دوم
    • نظریۀ سوم
   • ضمیمۀ شمارۀ چهار: نحوۀ تقابل فقر وغنا
   • ضمیمۀ شمارۀ پنج: چگونگی جمع حقیقت و مجاز
   • سوالات قرآنی
 • فهرست منابع

خرید کتاب شهید اول محمد حسن وکیلی

دانلود کتاب شهید اول شهید عارف محمد حسن وکیلی

خواندن کتاب شهید عارف
(بزودی)