header-img
آیا زن با مرد در رسیدن به عالَم قُدس و طهارت فرق دارد؟
bg

مرتبط

آیا زن با مرد در رسیدن به عالَم قُدس و طهارت فرق دارد؟

عکس نوشته/زن با مرد در رسیدن به عالم قدس و طهارت تفاوتی ندارد و می‌توانند با مجاهده و ایمان، حجاب نفس را کنار زده و جام دل را از بادۀ توحید و معرفت پروردگار لبریز کند.

سلوک زنانه,زن,سالک,دختر

زن با مرد در رسیدن به عالم قدس و طهارت تفاوتی ندارد و می‌توانند با مجاهده و ایمان، حجاب نفس را کنار زده و جام دل را از بادۀ توحید و معرفت پروردگار لبریز کند.

 

آیت الله حاج سیّدمحمّدصادق حسینی طهرانی

«نور مجرّد» ج۱، ص ۶۰۷