header-img
قبل نماز جارو به دست بگیرید و تمام خواطر در قلب را بیرون بیندازید

قبل نماز جارو به دست بگیرید و تمام خواطر در قلب را بیرون بیندازید

عکس نوشته/ قبل از اینکه وارد نماز بشوید باید چند دقیقه‌ای خلوت نموده و آماده شوید.

قبل از اینکه وارد نماز بشوید باید چند دقیقه‌ای خلوت نموده و آماده شوید

یعنی یک جارو به دست بگیرید و تمام خواطری که در قلب هست، بیرون بیندازید و متوجه خدا شوید.

سپس این توجه را ترفیع بدهید و در خدا تثبیت کنید و از اول تا آخر همان را نگه دارید و نگذارید درِ قلب باز و افکار و خواطر هجوم کنند.

 

حضرت آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی