header-img
دنیا وفا ندارد...
bg

مرتبط

دنیا وفا ندارد...

عکس نوشته/ اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی‌کند و اگر هم وفا کند تا دم قبر است و بعد از آن ماییم و ابد ما...

دنیا و کوچک بودن دنیا پوستر علامه طباطبایی

 

 اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی‌کند و اگر هم وفا کند تا دم قبر است و بعد از آن ماییم و ابد ما...

 

مرحوم علامه سیدمحمدحسین طباطبایی