header-img

تیزر اطلاع رسانی همایش «آیت نور4»

بزرگداشت مقام بزرگمردی از تبار فقه و عرفان که در سده هفتم هجری می‌زیست و سرانجام به دست مخالفان طریق خدا جسدش را در دمشق به دار آویختند و تا عصر آن روز سنگباران شد و سپس جسد را از دار پایین آورده و آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند. آثار وی جزو دروس اصلی حوزوی می‌باشد.