header-img

تغییر مکان قبله از «پترا» به «کعبه»!

Dan Gibson مستندساز انگلیسی اثری را درباره تغییر مکان قبله از پترا به کعبه تولید کرده است که توسط آیت الله وکیلی ( استاد دروس خارج حوزه علمیه مشهدمقدس) مورد نقد قرار گرفته است.

bg

مطالب مرتبط